Doel

Het Groene Spoor

Werkgroep Het Groene Spoor van de Vereniging Duurzaam Soesterkwartier uit Amersfoort is van mening dat het maken van een groen-recreatieve verbinding tussen binnenstad en buitengebied kan bijdragen aan het vergroten van de kwaliteit van de stad.

Sociale opgaven

Amersfoort kent een aantal sociale opgaven die vergelijkbaar zijn met die van andere steden. Vaak zijn er gebrekkige groene en recreatieve verbindingen tussen stad en ommeland. Er is onvoldoende buitenspeelruimte voor kinderen. Het waterhuishoudingsysteem laat te wensen over vanwege voortschrijdende verstening. Tegelijkertijd is de stedenbouwkundige opgave van de gemeente Amersfoort om in de buurt van het station een aanzienlijke hoeveelheid woningen en kantoren te bouwen.

Trapezium_1

Groene spoorzone

Aan deze vraagstukken kan tegemoetgekomen worden door een groene spoorzone te ontwikkelen. Het Groene Spoor zal paradoxaal genoeg enerzijds een eenheid moeten zijn in functie en vorm (een verbinding tussen stad en ommeland) en anderzijds een zeer lokale invulling moeten krijgen die aansluit op de lokale wensen van omwonenden.

Vlinderstruik

Soms loopt de ecologische verbinding gelijk op met de recreatieve verbinding. Daar versterken ze elkaar. Soms loopt de ecologische verbinding over terrein waar de mens niet mag komen. En soms loopt de recreatieve verbinding door stenig gebied, langs cultuurhistorische gebouwen waar de natuur wat minder te zoeken heeft. Dan moeten ze ieder hun eigen plek krijgen. Een manier om eenheid in het gebied te krijgen is de toepassing van een verbindend element. Voor de spoorzone is hiervoor de vlinderstruik goed toepasbaar. Deze past bij de droge zandgrond en bloeit lang. Daardoor is de vlinderstruik een herkenbaar element in de spoorzone en draagt bij aan het versterken van de biodiversiteit van het gebied.

Vlinderstruik

Braakliggende percelen

De vele braakliggende percelen krijgen een (tijdelijke) invulling zoals stadslandbouw, natuur, cultuur, spelen, ecologische verbinding of recreatieve verbinding. Dat deze functies in eerste instantie vooral als ’tijdelijk’ worden ingestoken heeft te maken met de veel beperktere procedurelast van tijdelijke versus niet-tijdelijke ontwikkelingen. Achterliggende gedachte is dat de functies zich zullen weten te vestigen in de collectieve beleving van vele Amersfoorters. Hierdoor zullen de functies mogelijkerwijs overleven wanneer deelgebieden na verloop van tijd hun definitieve invulling krijgen. Tevens wordt indien nodig een procedure gestart voor het verkrijgen van een “Ontheffing Tijdelijk Natuur” zodat de voorgenomen ontwikkeling niet door het tijdelijk gebruik wordt belemmerd. De braakliggende percelen worden gebruikt om Het Groene Spoor te realiseren. Voorwaarde hiervoor is dat voor elk van de betreffende percelen een partij gevonden wordt die zich als ‘adoptant’ in gaat zetten voor het vestigen van een tijdelijke functie op ‘zijn’ perceel.